Ετήσια γενική συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο 10/06/2023 και ώρα 7:30 μμ
στα γραφεία του συλλόγου στο Δημοτικό γήπεδο Βούλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

- Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως της Γ.Σ.
- Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ για την αθλητική περίοδο 2022-23.
- Οικονομικός απολογισμός της παρελθούσας αθλητικής περιόδου.
- Υποβολή και ανάγνωση έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής.
- Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αναφορικά με την οικονομική διαχείριση
της παρελθούσας χρήσης.
- Έγκριση προϋπολογισμού περιόδου 2023 – 2024.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 12/06/2023, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο με τα ίδια ως άνω θέματα.

Πάνω